Fundats

§1.

Kollegiets navn er “4. MAJ KOLLEGIET I ÅRHUS”. Kollegiet er en selvejende institution oprettet af Frihedsfonden til minde om Danmarks frihedskamp 1940-45.

§2.

Kollegiets formål er at være et hjem for unge under uddannelse, som gennem et fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag kan nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind, som var Frihedskampens målsætning.

§3.

Det tilstræbes at kollegiet skal være gældfrit. Der må ikke optages lån til dækning af løbende driftsunderskud. Huslejen fastsættes af bestyrelsen i samråd med Kollegianerrådet under hensyntagen hertil.

§4.

Som beboer på 4. maj Kollegiet i Århus kan optages unge, der søger en uddannelse i Århus-området.
Efterkommere af aktive deltagere i det danske folks modstandskamp mod den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig har fortrinsret til optagelse på kollegiet.
Ansøgning om optagelse på kollegiet sker skriftligt. Kollegiets bestyrelse vurderer de enkelte ansøgere og kan herunder tage hensyn til ansøgerens og dennes forsørgeres økonomiske og sociale forhold.

§5.

Stk. 1

Til varetagelse af kollegiets administration og økonomiske styrelse vælges en kollegiebestyrelse på 8 medlemmer.
2 af disse vælges af Århus Byråd for en byrådsperiode.
1 medlem udpeges af kollegianerne.
1 medlem er den til enhver tid siddende formand for Kollegianerrådet.
De 4 øvrige medlemmer vælges som anført i stk. 2.

Stk. 2

De 4 medlemmer, som ikke udpeget/valgt af Århus Byråd eller kollegianerne vælges på generalforsamlingen i “Venneforeningen for 4. Maj Kollegiet i Århus”. Valget gælder for en periode på 4 år, og hvert år er et af medlemmerne på valg. Det afgøres ved lodtrækning, hvem af de nuværende medlemmer, der er på valg de første 3 år efter disse vedtægters ikrafttræden. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3

De pågældende bestyrelsesmedlemmer skal fortrinsvis være tidligere kollegianere og eventuelt medlem af “Venneforeningen”.

Stk. 4

Såfremt den i stk. 2 nævnte generalforsamling ikke afholdes inden udgangen af maj måned det pågældende år, eller i tilfælde af, at der ikke møder mindst 25 stemmeberettigede på generalforsamlingen, udpeges det pågældende medlem af den siddende bestyrelse for kollegiet. Det afgående bestyrelsesmedlem deltager ikke i afstemningen.

§6.

Stk. 1

Bestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året. Yderligere møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der leder møderne i tilfælde af formandens fravær.
Bestyrelsen kan nedsætte passende stående udvalg til varetagelse af kollegiets drift. Kollegianerne skal være repræsen-teret i sådanne udvalg. Til behandling af ansøgninger om optagelse på kollegiet nedsættes et optagelsesudvalg, hvori kollegianerne ikke har sæde.

Stk. 4

Bestyrelsen udpeger 3 personer til 4. Maj Kollegiernes vejledende myndighed – Kollegierådet.

§7.

Til at forestå kollegiets daglige drift ansætter bestyrelsen en portner og en administrator (efor).
Administrator fungerer som sekretær ved bestyrelsesmøderne.

§8.

Kollegiet tegnes af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

§9.

Stk. 1

Kollegiebestyrelsen og Kollegianerrådet udarbejder sammen ordensregler for kollegiet. Disse skal godkendes af begge parter. Overtrædelse af disse ordensregler eller anden misligholdelse af lejeforpligtelser kan medføre opsigelse med 2 måneders varsel. Ved grov misligholdelse kam lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning.

Stk. 2

Forinden bestyrelsen tager endelig stilling til opsigelse af en kollegianer, skal den pågældende have ret til at ytre sig, ligesom Kollegianerrådet skal høres.

stk. 3

Kollegianerne kan normalt blive boende, indtil uddannelsens afslutning, men dette forudsætter, at kollegianeren stedse er studieaktiv. Såfremt en kollegianer ikke længere er indskrevet på sin uddannelse, skal den pågældende fraflytte kollegiet inden 3 måneder. En kollegianer, der har afsluttet sin uddannelse, skal ligeledes fraflytte kollegiet inden 3 måneder.

§10.

Kollegiets regnskabsår er 1/3 til 28/2. Bestyrelsen udarbejder i samråd med Kollegianerrådet inden udgangen af januar et budget for det kommende regnskabsår.
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

§11.

Forinden forslag til vedtægtsændringer vedtages af bestyrelsen skal disse til høring i Kollegianerrådet, Århus Byråd og Kollegierådet.
Vedtægtsændringer kan herefter vedtages, såfremt 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

§12.

Ophører kollegiet med sin virksomhed tilfalder dette og øvrige værdier Kollegierådet til disposition for de øvrige 4. Maj kollegier i Danmark.

Vedtaget på bestyrelsesmøde, Århus den 2. december 1999