Venner af 4. Maj Kollegiet

Venner af 4. Maj Kollegiet i Århus er foreningen for alle tidligere kollegianere der ønsker at bevare kontakten med det levende mindesmærke, kollegiet er. Vores formål er:

“At være et samlingspunkt for tidligere kollegianere samt at støtte kollegiet og videreføre den ånd, kollegiet bygger på”.

Udover tidligere kollegianere, kan tidligere og nuværende portnere og administratorer blive medlemmer. Desuden kan organisationer med forbindelse til Frihedskampen optages som årsmedlemmer på betingelser, der fastsættes nærmere af bestyrelsen.

Foreningen afholder en årlige generalforsamling først i maj, og laver i den forbindelse et festligt arrangement med mad, hygge og kulturelle indslag. Desuden sender vi nyhedsbreve til medlemmerne om kollegiet og foreningen. Endelig ønsker vi at formidle kontakt for alle, der vil støtte 4. Maj Kollegiet i Århus.

Medlemsprisen er p.t.:
Kr. 100,- for medlemmer

Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren, eller ved indbetaling på konto 3661-442662 i Danske Bank.

Bestyrelsen for Venner af 4. Maj Kollegiet i Århus

Formand:
Loa Skovgaard Vibe Christensen

Tlf.: 4044 3231

Mail: info.venneforeningen@gmail.com

Næstformand:
Kristian Eskildsen
Tlf.

Mail:

Kasserer:
Michael Bækgaard
Mail: mbgaard@gmail.com

Medlem af bestyrelsen: 

Vedtægter for Venner af 4. Maj Kollegiet i Århus

§ 1.

Foreningens hjemsted er Fuglesangs Allé 24, 8210 Århus V

FORMÅL

§ 2.

Foreningens formål er at være et samlingspunkt for tidligere kollegianere samt at støtte kollegiet og videreføre den ånd, kollegiet bygger på.

MEDLEMSKAB

§ 3.

Som ordinært medlem kan optages enhver, der er tidligere beboer på 4. Maj Kollegiet i Århus samt tidligere og nuværende administratorer og portnere.

Som passive medlemmer kan nuværende kollegianere optages. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Ved fraflytning fra kollegiet overgår kollegianerne til ordinært medlemsskab, Passive medlemmer er fritaget for kontingent.

Organisationer med forbindelse til Frihedskampen kan optages som årsmedlemmer på nærmere betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 4.

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.

Ved indmeldelsen betales fuldt årskontingent, der altid gælder den resterende del af året. Derefter betales årskontingent hver den 4. maj.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en 1. april til den følgende 1. januar.

§ 5.

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Udnævnelsen medfører kontingentfritagelse.

BESTYRELSE

§ 6.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på min. 3 og højest 5 medlemmer, der vælges ved generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at der hvert år er hhv 2(1) og 3(2) på valg. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan genvælges og fastsætter selv sin forretningsorden.

Kollegiets bestyrelse, administrator og portner kan ikke være repræsenteret i foreningens bestyrelse.

§ 7.

Ved bestyrelsesmøderne kan en repræsentant for kollegiets bestyrelse, rådsrepræsentanter samt den til enhver tid fungerende administrator deltage uden stemmeret.

§ 8.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Dagsorden udsendes samtidig med indkaldelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer incl. enten formand eller næstformand er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens – i hans fravær næstformandens – stemme afgørende.

REGNSKAB OG REVISION

§ 9.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 medlemmer uden for bestyrelsen.

Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller på anden betryggende vis, og bør så vidt muligt være rentebærende

GENERALFORSAMLING

§ 10.

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden mellem 1. april og 1. juni. Det bør dog tilstræbes at tidspunktet ligger umiddelbart i forbindelse med 4. maj.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. I tilfælde af en sådan anmodning skal afholdelsen ske senest en måned efter modtagelsen af begæringen.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling kan dog ske med mindst 14 dages varsel.

§ 11.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

§ 12.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Orientering fra kollegiets bestyrelse, samt valg af et bestyrelsesmedlem til samme.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Regnskabet kan rekvireres af medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse af generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, hvilke der er villige til at modtage genvalg samt bestyrelsens forslag herunder til evt. nyvalg. Eventuelle forslag fra medlemmerne herunder til valg til bestyrelsen, skal være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. En liste over samtlige kandidater kan rekvireres 8 dage før generalforsamlingen.

Afstemning kan kun finde sted om de punkter, som er anført på dagsordenen samt om ændringsforslag til disse. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse eller en skriftlig fuldmagt. Et medlem kan max. repræsentere 5 medlemmer ved fuldmagt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra forslag om vedtægtsændringer og foreningens opløsning, jfr. §§ 13 og 14.

Hvert medlem har een stemme. De i § 3 nævnte foreninger har hver kun een stemme. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 13.

Ændring af foreningens vedtægter skal ske ved en ordinær generalforsamling og kræver samme flertal som ved foreningens opløsning.

OPLØSNING

§ 14.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede, og skal ske ved en ordinær generalforsamling.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Ved opløsning tilfalder foreningens formue 4. Maj Kollegiet i Århus.

TEGNING – HÆFTELSE

§ 15.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.